احداث ۱۴ کیلومتر شبکه روشنایی و فیبر نوری نیروگاه اتمی بوشهر

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی محور

          عنوان: احداث ۱۴ کیلومتر شبکه روشنایی و فیبر نوری نیروگاه اتمی بوشهر

           کارفرما: سازمان انرژی هسته ای ایران

          هزینه: ۱۸ میلیارد ریال

عکس های پروژه: