پست های فشار قوی

– توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت ری گازی و توسعه پست ۶۳ کیلوولت ری واقع در نفت تهران به صورت EPC

– احداث پست ۲۳۰/۳۳ کیلوولت ساران دوگنبدان

– پست مرکز ۲B نفت تهران به صورت EPC

– پست مرکز ۲D نفت تهران به صورت EPC

– احداث پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت شوش ۲

– احداث پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت یاسوج ۲

– احداث پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت پتروشیمی فجر ماهشهر