پست های فشارقوی

ردیف

شرح کارفرما تاریخ انعقاد
۱ توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت ری گازی و توسعه پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت ری گازی ( بالغ بر ۲۴۷ میلیارد ریال ) پالایش نفت تهران

( شهید تندگویان )

۱۹/۰۸/۱۳۹۴
۲ انجام عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی پست ۳۳/۲۳۰ کیلو ولت ساران دوگنبدان برق منطقه ای خوزستان ۲۶/۰۱/۱۳۹۳
۳ طراحی و احداث مرکز فرعی برق ۲B جدید به همراه طراحی ، تهیه و نصب سوییچ گیر ها و کابلهای این مرکز بصورت EPC ( بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال ) پالایش نفت تهران

( شهید تند گویان )

۰۳/۱۲/۱۳۹۲
۴ انجام عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی پست ۳۳/۱۳۲ کیلو ولت شوش ۲ برق منطقه ای خوزستان ۱۶/۱۱/۱۳۹۰
۵ نصب و راه اندازی پست ۳۳/۱۳۲کیلو ولت یاسوج ۲ برق منطقه ای خوزستان ۱۸/۰۸/۱۳۸۹
۶ طراحی و احداث مرکز فرعی برق ۲D جدید به همراه طراحی ، تهیه و نصب سوییچ گیر ها و کابلهای این مرکز به صورت EPC (بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال ) پالایش نفت تهران

( شهید تند گویان )

۲۳/۰۶/۱۳۹۵
۷ نصب و راه اندازی پست موقت پتروشیمی فجر ماهشهر برق منطقه ای خوزستان

۲۹/۰۲/۱۳۸۸