پروژه های پژوهشی شرکت برق منطقه ای تهران

مرحله ی چهارم (شهریور ۱۳۸۱) و پنجم (آبان ۱۳۸۱) و ششم (بهمن ۱۳۸۱) پروژه ی پژوهشی شرکت برق منطقه ای تهران، یکم خرداد ۱۳۸۱

عنوان :

بررسی و مقایسه ی عملکرد تجهیزات Custom Power برای بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع

مهندس محمد رضا عسکری (عضو هیئت علمی شرکت) از همکاران پروژه