شبکه ی فشار متوسط هوایی در پروژه ی پتاس و معادن ابرکوه

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: خط ۲۰ کیلو ولت

          عنوان: احداث بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه ی فشار متوسط هوایی در پرژه ی پتاس و معادن ابرکوه

          کارفرما: وزارت صنایع و معادن

          هزینه: بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال

عکس های پروژه:

پروژه ی پتاس:

معادن ابرکوه: