سایر مقالات مهندس محمد رضا عسکری عضو هیئت مدیره ی شرکت

عنوان پروژه : مدل سازی و شبیه سازی عملکرد جبرانساز ایستای شبکه ی توزیع (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون)

عنوان پروژه :کنترل زاویه آتش TCR و TSC در کنترل توان راکتیو به منظور کاهش هارمونیک یا استفاده از شبکه ی عصبی (پذیرفته شده در اولین همایش فنی مهندسی منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون)