خطوط فوق توزیع زمینی

با توجه به اینکه احداث شبکه های فوق توزیع از مراکز شهرها امری بسیار مشکل بوده و بعضاً مخاطراتی جدی برای سلامتی ساکنین مجاور این خطوط را به دنبال دارد. از این رو سیاست های وزارت نیرو در بخش پدافند غیر عامل به نحوی است که احداث این خطوط به صورت زمینی در دستور کار شرکت های برق منطقه قرار گیرد. شرکت فردیس نیروی شیراز نیز از سال ۱۳۸۵ در راستای این سیاست گذاری اجرای پروژه های خود را در این زمینه شروع کرد.

نمونه هایی از پروژه های اجرا شده ی شرکت در این زمینه:

  • احداث خط ۶۳ کیلوولت  زمینی نیروگاه ری به پست ۶۳ نفت تهران به طول ۵ کیلومتر و به صورت EPC
  • احداث خط ۶۳ کیلوولت زمینی پست امام حسین و ۲۳۰/۶۳ کیلوولت فجر بندر عباس
  • احداث خط ۶۶ کیلوولت دو مداره بوشهر
  • احداث خط ۶۳ کیلو ولت زمینی نخل ناخدا به طول ۵ کیلومتر
  • احداث خط زمینی ۶۳ کیلو ولت از پست مرکزی تا پست مرکز شهر رودان واقع در استان هرمزگان