برق رسانی به ۱۴ روستا از توابع شهرکرد از طریق سیستم خورشیدی

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی خورشیدی

          عنوان: برق رسانی به ۱۴ روستا از توابع شهرکرد از طریق سیستم خورشیدی (فوتو ولتائیک)

          کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان چهار مهال و بختیاری

          هزینه: بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال

عکس های پروژه: