اعضای هیئت مدیره

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت در هیئت مدیره

 

رشته / مقطع تحصیلی

سابقه  مفید ( سال )
کل در این شرکت
۱ مجتبی متانت مدیر عامل

رئیس هیات مدیره

کارشناسی برق قدرت

کارشناسی ارشد MBA

دکترای مدیریت DBA

۲۲ ۱۹
۲ طیبه رئیسی نائب رئیس هیئت مدیره دکترا ۱۵ ۱۲
۳ محمد رضا عسکری عضوهیئت مدیره  دکترا برق قدرت ۱۷ ۱۲
۴ فریبرز هوشمند

 

عضوهیئت مدیره کارشناس برق قدرت ۲۰ ۱۲
۵ بهمن محمودی

 

عضوهیئت مدیره کارشناسی برق قدرت ۲۱ ۱۲
۶

محمد هادی فرهنگیان

 

عضوهیئت مدیره تکنسین راه و ساختمان ۲۹

۱۲