احداث دو نیروگاه خورشیدی در دریاچه ی گهر

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی خورشیدی

          عنوان:احداث دو نیروگاه خورشیدی در دریاچه ی گهر

          کارفرما:

          هزینه:

عکس های پروژه: